REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

    Właścicielem butiku internetowego pl.ice-watch.com jest firma P.H.U. Jubiler Sp. z o.o., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050320, NIP 526-10-32-125, REGON 010862745

    Firma P.H.U. Jubiler Sp. z o.o. działa zgodnie z kodeksem dobrych praktyk o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. Konsument może zapoznać się treścią ustawy klikając w link.

    Sklep internetowy pl.ice-watch.com oferuje nowe, sprawne i oryginalne towary od autoryzowanego dystrybutora. Obowiązkiem sklepu pl.ice-watch.com jest dostarczenie towaru wolnego od wad.

    Wszystkie ceny w sklepie inetrnetowym pl.ice-watch.com wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

    Obsługa butiku internetowego kontaktuje się z Klientem poprzez e-mail lub telefonicznie. Klient ma dodatkowo możliwość kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

 

Dane kontaktowe sklepu internetowego pl.ice-watch.com 

tel 22 46 27 965

tel 22 46 45 719

tel 22 46 27 942

tel 22 46 26 714

email: sklep@icewatch.com.pl

 

 

 

ZAMÓWIENIA

 

    Zamówienia poprzez sklep internetowy pl.ice-watch.com można składać 24 h na dobę.

    Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta zostaną rozpatrzone następnego dnia roboczego.

    Główne cechy produktów dostępne są na karcie produktu. Klient może się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia.

    Klienci dokonujący zakupów w sklepie pl.ice-watch.com wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

    Sklep pl.ice-watch.com akceptuje następujące formy płatności: dotpay, Paypal, pobranie.

    Zamówienie z formą płatności "dotpay", "Paypal", "pobranie" pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

    Realizacja zamówienia nastąpi po jego potwierdzeniu poprzez kliknięcie w link potwierdzający zamówienie [POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE] znajdujący się w e-mailu, który zostanie wysłany do Kupującego z Działu Obsługi Klienta sklepu pl.ice-watch.com (dotyczy płatności „za pobraniem”) lub po dokonaniu należnej wpłaty za towar (dotyczy płatności "dotpay", "pay pal").

    pl.ice-watch.com zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku zamówień budzących wątpliwość, np. brak adresu e-mail, błędny numer telefonu lub adres e-mail.

    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub jego części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ustalone zostaną wspólnie dalsze działania takie jak np. zaproponowanie zakupu podobnych produktów, wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja lub w ostateczności anulowanie zamówienia.

    Dostawa zamówionych produktów realizowana jest od poniedziałku do piątku na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. 

      pl.ice-watch.com nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie towaru w przypadku błędnego lub niepełnego podania adresu przez Klienta.

    Wysyłka zamówionych towarów następuję tego samego dnia (zamówienia złożone do godziny 14:00) lub w kolejnym dniu roboczym (zamówienia złożone po godzinie 14:00). Przewidywany czas dostawy zamówionego towaru wynosi 1 dzień roboczy. W dniach 18-24 grudnia czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych.

      W chwili odbioru paczki, w przypadku widocznych śladów jej uszkodzenia lub naruszenia folii firmowych należy sporządzić protokół z uwagami dotyczącymi stanu przesyłki.

 

 

GWARANCJA

 

    Wszystkie produkty dostępne w sklepie pl.ice-watch.com objęte są gwarancją producenta.  Naprawy gwarancyjne realizowane są przez serwisy producentów zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

    Zgodnie z art. 577 KC gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

    Towar zakupiony w sklepie internetowym pl.ice-watch.com można zwrócić w ciągu roku od daty odebrania zamówienia. Każdy zwrot musi zostać indywidualnie uzgodniony z Działem Obsługi Klienta. Koszty odesłania towaru pokrywa sprzedający.

     Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi zostać zwrócony w fabrycznym, nienaruszonym opakowaniu wraz z oryginalnym dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.

    Powyższy pkt.1 nie ogranicza prawa ustawowego. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35.

    Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres PHU Jubiler Sp. z o.o., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uznana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres ustalony z Działem Obsługi Klienta.

        Wszelkie zwroty wysłane bez konsultacji z Działem Obsługi Klienta na koszt pl.ice-watch.com nie będą przyjmowane.

    Wszystkie dokonywane przez Klienta płatności zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

 

REKLAMACJE

 

    W przypadku reklamacji odnośnie wad jakościowych, ilościowych lub merytorycznych Klient zobowiązany jest do kontaktu z Działem Obsługi Klienta sklepu pl.ice-watch.com.

    Reklamacje można składać bezpośrednio u sprzedawcy pod adresem podanym w niniejszym regulaminie "Postanowienia ogólne" pkt. 1.

    Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

    Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Jubiler” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050320, NIP: 5261032125, REGON: 010862745.

    Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

    Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):

 

- koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 

    W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

    Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

    Dane osobowe Klienta mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.

    Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

    W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

    Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym pl.ice-watch.com niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.

2.            W sprawach związanych z realizacją zamówienia Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: e-mail: sklep@icewatch.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 46 27 965, 22 46 45 719, 22 46 27 942, 22 46 26 714.

3.            W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

4.            Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

5.            Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Klientem nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

6.            Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

7.            Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.            Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018 r.”