Regulamin


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.     1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "KONKURS".

2.     2. Organizatorem Konkursu jest PHU Jubiler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 13 02-822 ; NIP: 5261032125; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000050320. Nagrody wydawane są przez Organizatora w imieniu PHU Jubiler Sp. z o.o.

3.     3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani związany z serwisem społecznościowym Facebook w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisu.

4.     4. Organizator i Uczestnicy (w przypadku korzystania z Serwisu) zobowiązani są przestrzegać przy organizacji Konkursu wszelkich regulacji Serwisu, a naruszenie regulacji Serwisu stanowi naruszenie warunków udziału w Konkursie.

5.     5.Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną.

6.     6.Konkurs przeprowadzany jest w Internecie na fanpage @ice.watch.poland.

7.     7.Każdy z Uczestników przystępując do konkursy oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1.     1.Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu @ice.watch.poland na portalu społecznościowym Facebook. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2.     2.W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z aplikacji Facebook przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

3.     3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status "Uczestnika" zgodnie z pkt. II podpunkt 1,
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi dodać komentarz określony w treści konkursu.

 

III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGLOSZENIE WYNIKÓW

1.     1.Nagrody w konkursie przyznawane są przez PHU Jubiler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 13 02-822 ; NIP: 5261032125; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000050320. Nagrody wydawane są przez Organizatora w imieniu PHU Jubiler Sp. z o.o.

2.     2.Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę.

3.     3.Nagrodą są 3 zestawy prezentów marki Ice-Watch

4.     4.Aby wygrać, należy w komentarzu pod postem konkursowym zamieścić zdjęcie z wakacji, na którym widoczny jest zegarek marki Ice-Watch.

         5.Wygra najciekawszy wpis. Wyniki ogłosimy 07.08.2020.

6.     6.Konkurs trwa od 30.07.2020 do 07.08.2020.

7.     7.Ogłoszenie wyników następuje w dniu zakończenia konkursu, jako komentarz pod zdjęciem konkursowym.

8.     8.Zwycięzca zgłasza się do sponsora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej.

9.     9.Czas zgłoszenia się zwycięzcy trwa do 7 dni. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody.

10.  10.Termin, o którym mowa w pkt 10 może zostać zmieniony po uzgodnienia między zwycięzcą a Organizatorem.

11.  11.W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi (chyba że w opisie będzie zaznaczone inaczej), w wiadomości prywatnej danych potrzebnych do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie nr telefonu. 

IV.ODPOWIEDZIALNOŚC

1.     1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia. 

2.     2.Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,

b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udział w konkursie osoby poniżej 13 roku życia,
e) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora).

3.     3.Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

 

V.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1.     1.Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2.     2.Z administratorem danych możesz się skontaktować pisząc na adres:    

3.     ice-watch.social@jubiler.art.pl

4.     3.Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

a)    w celu realizacji konkursu

b)    - w celu realizacji zobowiązań podatkowych

c)     - w celu ewentualnego dochodzenia  roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.

4.     Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz okres reklamacji. A w przypadku zwycięzcy, przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

5.     Uczestnikowi przysługuje prawko dostępu do swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenie prawa do ich przetwarzania lub wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6.     Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.

7.     Przystępując do Konkursu i akceptują regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie  podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i związku z wydaniem nagrody.


VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów. 
Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie fanpage.

Organizator ma prawo zakończyć konkurs (anulować) i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników.